بررسی بیش از چهار هزار دادخواست کارگری و کارفرمایی در استان همدان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از بررسی چهار هزار و 948 پرونده حل اختلاف کارگری و کار فرمایی در استان همدان طی ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش "همدان‌نیوز"، سیداحمد توصیفیان در جمع خبرنگاران بیان کرد: در ۹ ماهه سالجاری ۴ هزار و ۹۴۸ دادخواست کارگری و کار فرمایی در مراجع حل اختلاف مستقر در ادارات تابعه این اداره کل واصل و پس از بررسی در هیات های تشخیص در مدت مذکور تعداد ۳ هزار و ۲۷۲ رأی از سوی هیأت های تشخیص صادر و همچنین در مدت فوق ۷۷۱ دادخواست تجدید نظر خواهی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای همدان و ملایر ارائه شده است.
وی درخصوص مراجع حل اختلاف گفت: به تجویز ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون و مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت ‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته ‌جمعی کار باید در مراجع مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اضافه کرد: این گونه اختلافات در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در ‌شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران و کارفرما حل و ‌فصل می شود و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد.
وی با اظهار این موضوع ۷۳۱ رای معادل ۲۲.۵ درصد کل آراسازشی بوده گفت:میزان آرای صادره توسط هیاتهای تشخیص شهرستان همدان با ۱۲۹۹رأی بیشترین آرا و شهرستان فامنین با ۲۴ رأی کمترین آرا صادره را به خود اختصاص داده اند.
توصیفیان در ادامه افزود: تعداد ۶۳۸ رأی نیز توسط هیأت های حل اختلاف مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان و ملایر صادر گردیده است
وی خاطر نشان کرد: کلیه کارفرمایان و کارگران تحت نظارت اداره کار، تابع قانون کار هستند و باید اختلاف‌ها و دعاوی به وجود آمده را بر اساس ساز و کار تعیین شده در مفاد قانون کار حل و فصل کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: در رسیدگی به این پرونده ها رویکرد این اداره کل بر حل و فصل اختلافات کارگران و کار فرمایان بر اساس مصالحه و سازش است.
توصیفیان با بیان اینکه در ۹ ماهه سالجاری تعداد ۴۶ مورد اعتبار نامه مراجع حل اختلاف پیگیری و صادر شده است، درخصوص تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی گفت: در مدت مذکور هم چنین، تعداد۶۰ مورد درخواست متقاضیان اخذ صلاحیت شرکت های خدماتی در کمیته تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.